CO WIESZ O KOSMETYKACH TERRA ZDRÓJ?

Zespół Terra Zdrój zaprasza do wzięcia udziału w quizie o kosmetykach Terra Zdrój.

Quiz będzie dostępny na Facebooku na profilu Terra Zdrój od 18.05.2021 do 31.05.2021.

Nagrodami są naturalne mydło peelingujące z połczyńską solanką oraz maseczka do twarzy z połczyńską borowiną i masłem shea.

Zapraszamy serdecznie do udziału w quizie!
https://www.facebook.com/terrazdroj

Poniżej zamieszczamy regulamin quizu.

REGULAMIN QUIZU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem quizu jest Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn-Zdrój zwanym dalej Uzdrowiskiem Połczyn Grupa PGU S.A. lub Organizatorem
2.Quiz zostanie przeprowadzony z użyciem profilu na Facebook „ Terra Zdrój” https://www.facebook.com/terrazdroj od dnia publikacji regulaminu 18.05.2021 do 31.05.2021.
3.Quiz jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4.Przedmiotem quizu jest wyłonienie osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania związane z działalnością Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A.
5.Niniejszy quiz nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W QUIZIE
1.Uczestnikami quizu mogą być osoby pełnoletnie, które lubią za pomocą opcji „Lubię to” profil Terra Zdrój na Facebooku i zamieszczą w komentarzu pod postem o quizie odpowiedzi na pytania podane w opisie tegoż postu.
2.Uczestnikami quizu mogą być jedynie osoby występujące pod swoimi prawdziwymi danymi osobowymi.
3.Uczestnikami quizu nie mogą być pracownicy Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A., ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym z Uzdrowiskiem Połczyn Grupa PGU S.A. Udział w quizie jest również zabroniony dla członków ich rodzin, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz małżonków, małżonków osób, o których mowa w zdaniu poprzednim.
4.Każdy z uczestników może tylko raz wziąć udział w quizie.
5.Administratorem danych osobowych uczestników quizu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników quizu będą przetwarzane w celu realizacji quizu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi wzięcie udział w quizie.

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W QUIZIE

1.Warunkiem uczestnictwa w quizie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
1.1 Posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1;
1.2 Nie podleganie wykluczeniu na podstawie niniejszego Regulaminu.
2.Quiz składa się z 2 etapów:
2.1 Pierwszy etap: zgłaszanie uczestnictwa w quizie poprzez zamieszczenie odpowiedzi na pytania quizowe w komentarzu pod postem na profilu „Terra Zdrój” na Facebooku.
2.2 Drugi etap: Quiz składa się z 8 pytań. Wybór 20 pierwszych osób, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania quizowe.
3.Harmonogram quizu:
3.1 Od dnia 18.05.2021 przez kolejne 14 dni, do 31.05.2021 dni na profilu „Terra Zdrój” na Facebooku pojawi się 8 pytań dotyczących działalności Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. Zostaną wyłonione te osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania.
3.2 Dnia 1.06.2021 roku nastąpi ogłoszenie zwycięzców quizu na profilu „Terra Zdrój” na Facebooku.
§ 4
NAGRODY
1.Nagrodą jest naturalne mydło peelingujące z połczyńską solanką oraz kula do kąpieli połczyńską borowiną o zapachu passiflory 100 g.
1.1. Nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane za pomocą operatora pocztowego.
§ 5
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące quizu mogą być składane przez Uczestników quizu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres kdobek@uzdrowisko-polczyn.pl przez cały czas trwania quizu, oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia quizu.
2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie udziału w quizie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu quizu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad quizu podczas jego trwania. Zmiany te zostaną opublikowane na profilu „Terra Zdrój” na Facebooku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania quizu w razie braku zgłoszeń.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń quizowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może go wykluczyć na każdym etapie quizu.
6. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Share this post

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.