Regulamin sklepu internetowego Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna

 

Spis treści

 1. Słownik terminów.
 2. Warunki korzystania z Serwisu.
 3. Warunki sprzedaży Produktu.
 4. Konto.
 5. Newsletter.
 6. Zasady płatności za złożenie Zamówienia.
 7. Zasady dostawy Zamówienia.
 8. Postanowienia dotyczące Konsumentów – Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 9. Postanowienia dotyczące Konsumentów – Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.
 10. Postanowienia dotyczące Użytkowników niebędących Konsumentami.
 11. Reklamacja.
 12. Postanowienia końcowe.
 13. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

1. Słownik terminów

 • Administrator – Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna z siedzibą w Połczynie Zdroju, adres ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025053, REGON: 000288188, NIP: 6720006034.
 • Dotpay – Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000700791, REGON: 240770255, NIP: 6342661860.
 • Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji – Usługa elektroniczna oferowana przez Administratora w Serwisie umożliwiająca Użytkownikowi utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna oferowana przez Administratora w Serwisie polegająca na wypełnieniu interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie umożliwiającego złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która składa Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Administratora w Serwisie polegająca na oznaczeniu indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie umożliwiające realizację Zamówień złożonych przez Użytkownika, jak i ułatwiające składanie kolejnych zamówień w przyszłości.
 • Newsletter – Usługa elektroniczna oferowana przez Administratora w Serwisie polegająca na dystrybucji świadczonych przez Administratora Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Administratora treści informacyjnych o Usługach, Produktach, nowościach i aktualnych promocjach w Serwisie.
 • Państwo trzecie – kraj leżący poza obszarem Unii Europejskiej.
 • Polityka prywatności – dokument określający szczegółowo zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika oraz stosowania tzw. plików cookies, stanowiący odrębny od niniejszej Polityki prywatności dokument.
 • Produkt – rzecz ruchoma objęta ofertą sprzedaży przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna.
 • Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem terra-zdroj.pl.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu między Użytkownikiem a Administratorem zawarta za pośrednictwem Serwisu poprzez akceptację postanowień Regulaminu, opłacenie Zamówienia przez Użytkownika oraz mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesłane przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu zamówienia.
 • Usługa – usługa elektroniczna świadczona przez Administratora w Serwisie polegająca na możliwości przeglądania przez Użytkownika oferowanych w Serwisie produktów, ich katalogowania i segregowania oraz na złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy sprzedaży.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 • Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia od 16 roku życia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika Administratorowi za pośrednictwem Serwisu na dostawę Produktu, złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu określające rodzaj i liczbę egzemplarzy, formy płatności, czas dostawy oraz inne informacje podane w trakcie wypełniania Formularza zamówienia.

2. Warunki korzystania z Serwisu

 • Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  • działające i sprawne telekomunikacyjne urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon lub inne podobne urządzenie) z dostępem do sieci Internet;
  • zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa;
  • aktywna poczta elektroniczna (e-mail) do której dostęp posiada Użytkownik;
  • łączona obsługa Javascript i plików tekstowych cookies.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje minimalne warunki techniczne wskazane powyżej.
 • Szczegółowe zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, w tym przetwarzania plików cookies określa Polityka prywatności, stanowiąca odrębny od niniejszego Regulaminu dokument dostępny do wglądu w Serwisie.
 • Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin akceptuje także treść udostępnionej mu w Serwisie Polityki prywatności.

3. Warunki sprzedaży Produktu

 • Złożenie zamówienia przez Użytkownika w Serwisie następuje za pomocą udostępnionego przez Administratora Formularza zamówień.
 • Cena Produktu podana jest w złotych polskich, która obejmuje podatki oraz inne należności publicznoprawne (cena brutto).
 • Ostateczna cena Zamówienia obejmująca cenę Produktu, o której mowa w pkt 3.2. powyżej oraz koszty dostawy Produktu określone są w podsumowaniu Zamówienia znajdującym się w formularzu Zamówień.
 • W przypadku, w którym koszt dostawy Zamówienia nie jest znany – Użytkownik informowany jest o obowiązku uiszczenia tego rodzaju kosztu w trakcie wypełniania Formularza zamówienia lub po złożeniu zamówienia.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku, w którym Administrator wyrazi zgodę na realizację Zamówienia poprzez dostawę na terytorium Państwa trzeciego cena Zamówienia nie uwzględnia podatków oraz innych należności publicznoprawnych obowiązujących na terytorium tego państwa.
 • W Formularzu zamówień Użytkownik zobowiązuje się wskazać następujące informacje:
  • rodzaj i liczbę zamówionych Produktów;
  • imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika;
  • sposób i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  • adres e-mail;
  • nr telefonu kontaktowego;
  • informacje dodatkowe umieszczone w zakładce Uwagi;
  • wybraną formę płatności.
 • Użytkownik niebędący Konsumentem w przypadku chęci otrzymania faktury VAT oprócz danych wymienionych w pkt 3.6. zobowiązany jest podać następujące dane:
  • Firma;
  • numer NIP.
 • Administrator wystawi i prześle na adres e-mail Użytkownika niebędącego Konsumentem fakturę VAT w formie elektronicznej na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • W przypadku, w którym Użytkownik posiada konto w Serwisie, dane o których mowa w pkt 3.6 będą uzupełniane automatycznie w trakcie wypełniania Formularza zamówienia do momentu zmiany ustawień Konta przez Użytkownika.
 • Użytkownik w celu złożenia Zamówienia zobowiązany jest do:
  • akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu;
  • opłacenia Zamówienia w sposób wybrany w Formularzu zamówienia, z zastrzeżeniem wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6.1.3. (płatność gotówką przy odbiorze) Regulaminu.
 • Po opłaceniu Zamówienia Administrator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania płatności, z zastrzeżeniem pkt 3.12 Regulaminu.
 • W przypadku wybory sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6.1.3. (płatność gotówką przy odbiorze) Regulaminu Administrator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 • Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Administrator przesyła w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu zamówienia.
 • Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera co najmniej następujące informacje:
  • informacje podane przez Użytkownika, o których mowa w pkt 3.6.;
  • przewidywany czas dostawy Zamówienia;
  • dane kontaktowe Administratora.
 • Złożenie Zamówienia oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Administratora oznacza zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 • Administrator przystępuje do realizacji Zamówienia wyłącznie w dni robocze.

4. Konto

 • Użytkownik ma prawo bezpłatnego skorzystania ze świadczonej przez Administratora Usługi elektronicznej dostępnej w Serwisie z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub bez Konta Użytkownika.
 • Konto umożliwia Użytkownikowi ułatwione składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu.
 • Zarejestrowanie Konta w Serwisie polega na uzupełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracji o następujące dane:
  • imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika;
  • adres zamieszkania lub siedziby;
  • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania);
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • dane karty płatniczej Użytkownika (chyba, że wybrano inny sposób płatności);
  • numer NIP w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem;
  • hasło do Konta;
 • Po wypełnieniu formularza rejestracji Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i akceptuje ich postanowienia.
 • Po wypełnieniu formularza rejestracji i złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.4 Regulaminu Administrator przesyła na podany przez Użytkownika będącego osobą fizyczną adres e-mail wiadomość potwierdzającą wprowadzenie danych.
 • Poprzez rejestrację Konta w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne uzupełnienie przez Serwis Formularza zamówienia w kolejnych zamówieniach w oparciu o podane przez Użytkownika informacje i złożone oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 Regulaminu
 • Użytkownik może usunąć założone Konto na zasadach określonych w Serwisie.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczących Konta użytkownika w formie elektronicznej na zasadach określonych w pkt 11 Regulaminu.

5. Newsletter

 • Użytkownik ma możliwość bezpłatnego korzystania ze świadczonej przez Administratora Usługi elektronicznej Newsletter .
 • Skorzystanie z usługi Newsletter możliwe jest poprzez podanie w zakładce Newsletter adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i złożenia oświadczenia woli o chęci skorzystania z usługi.
 • Użytkownik ma prawo rezygnacji z usługi Newsletter w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w serwisie bądź też poprzez oznaczenie opcji rezygnacji z Newslettera dostępnej w serwisie.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Konta użytkownika w formie elektronicznej na zasadach określonych w pkt 11 Regulaminu.

6. Zasady płatności za złożone Zamówienia

 • Użytkownik składając Zamówienie w Serwisie może je opłacić korzystając z następujących sposobów płatności:
  • przelewem na rachunek bankowy Administratora;
  • za pośrednictwem elektronicznego serwisu zarządzanego przez Dotpay;
  • gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 • W przypadku wyboru płatności, o której mowa w pkt 6.1.1. Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do wykonania przelewu w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia na  numer rachunku bankowego Administratora podany w trakcie procesu zamówienia. W przypadku braku wykonania przelewu w w/w terminie zakup może być uznany przez Administratora za niedokonany a transakcja za anulowaną co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.
 • W przypadku wyboru płatności, o której mowa w pkt 6.1.2. Regulaminu płatność odbywa się na zasadach i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami tego serwisu, z którymi Użytkownik zobowiązany jest się zapoznać przed dokonaniem płatności.
 • W przypadku wyboru płatności, o której mowa w pkt 6.1.3. Regulaminu Użytkownik przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest przekazać odpowiednią kwotę przedstawicielowi operatora pocztowego lub kuriera dostarczającego przesyłkę.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku wyboru:
  • jednego ze sposobów płatności elektronicznych, o których mowa w pkt 6.1.1 i 6.1.2. Regulaminu, za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Administratora;
  • płatności gotówkową za pobraniem przy odbiorze przesyłki za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień, w którym Użytkownik przekazał odpowiednią kwotę przedstawicielowi operatora pocztowego dostarczającego przesyłkę.

7. Zasady dostawy Zamówienia

 • Dostawa Produktu odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskie. Administrator na życzenie Użytkownika może także wyrazić zgodę na dostawę Produktu na terenie Unii Europejskiej oraz na terytorium Państw trzecich.
 • Administrator zastrzega odmowę dostawy Produktu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnionego. O fakcie tym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany a w przypadku dokonania płatności, uiszczona przez Użytkownika kwota zostanie zwrócona.
 • W przypadku wyboru przez Użytkownika dostawy Produktu na terytorium Państwa trzeciego, Administrator przedstawia przybliżony termin dostawy Produktu.
 • Użytkownik jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów dostawy Produktu, chyba, że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 • Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem następujących operatorów:
  • Poczta Polska S.A.;
  • Paczkomaty oferowane przez InPost S.A.;
  • Kurier DHL;
  • Kurier DPD.
  • Kurier FedEx
  • Kurier UPS
 • Dokładne koszty dostawy Produktu oraz termin dostawy jest określony w Serwisie w zakładce „Dostawa i płatności”.
 • Termin dostawy Produktu liczony jest od dnia:
  • uznania płatności na rachunku bankowym Administratora w przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w pkt 6.1.1 i 6.1.2. Regulaminu;
  • złożenia Zamówienia w przypadku wybory sposobu płatności, o którym mowa w 1.3 Regulaminu.

8. Postanowienia dotyczące Konsumentów – prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 • Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie:
  • pisemnej na adres: Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna z siedzibą w Połczynie Zdroju, ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój;
  • elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@terra-zdroj.pl
 • Administrator oświadcza, że przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Skorzystanie z wzoru formularza jest dobrowolne.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Administrator wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:
 • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
 • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu z zastrzeżeniem pkt 8.8 poniżej.
 • Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Administratora z dodatkowymi kosztami. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi różnicy pomiędzy poniesionymi przez Użytkownika kosztami a najtańszą opcją dostawy.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktu.
 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu:

9. Postanowienia dotyczące Konsumentów –Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora); oraz
  • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlaKonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej (infolinia konsumencka 801 440 220/22 290 89 16, która dostępna jest w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00).
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

10. Postanowienia dotyczące Użytkowników niebędących Konsumentami

 • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami.
 • Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Administratora.
 • W wypadku Użytkowników nie będących Konsumentami Administrator ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Z chwilą wydania przez Administratora Produktu przewoźnikowi przechodzą na Użytkownika niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Administrator w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Użytkownikowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • W razie przesłania Produktu do Użytkownika za pośrednictwem przewoźnika Użytkownika niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za Produkt wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 • W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 • Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Użytkownika niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika nie będącego Konsumentem.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

11. Reklamacja

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz z tytułu gwarancji (o ile gwarancja została udzielona) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego).
 • Użytkownik może złożyć reklamację w formie:
  • pisemnej na adres: Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna z siedzibą w Połczynie Zdroju, ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój;
  • elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@terra-zdroj.pl.
 • Opis reklamacji powinien zawierać:
  • wskazanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
  • dane kontaktowe składającego reklamację, w szczególności imienia i nazwiska lub nazwy Użytkownika, numer zamówienia. Wskazanie wymienionych w zdaniu poprzedzającym informacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora. Administrator zastrzega, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Administrator ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Administrator nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12. Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdy zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownika będącego Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dniem 1.01.2020 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna prowadzonego pod adresem
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Adresat:

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna

Zdrojowa 6

78-320 Połczyn Zdrój

e-mail sklep@terra-zdroj.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

1) ______________________________________

 

2) ______________________________________

 

3) ______________________________________

 

Przyczyna odstąpienia:

 

__________________________________

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

______________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

______________________________________

 

Adres konsumenta(-ów):

 

______________________________________

 

Numer rachunku bankowego:

 

______________________________________

 

Niezbędny przy płatności za pobraniem za zamówienie. W przypadku płatności przez system Dotpay zwrot zostanie dokonany w ten sam sposób.

 

 

Data i podpis konsumenta(-ów) (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

______________________________________

 (*) Niepotrzebne skreślić.

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.